Ymgynghorydd Technegol – Rhaglen Newid Cydweithredol/ Technical Advisor - Collaborative Change Programme WRAP Cymru

Closing date for applications: 
10 Dec 2018 - 09:00
Salary: 
£38-£40k
Location: 
Canol dinas Caerdydd neu weithio o’r cartref yng Nghymru/ Central Cardiff or homebased in Wales
Job reference code: 
930

Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn cyrchu a defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.

WRAP is not-for-profit, working with governments, businesses and citizens to create a world in which we source and use resources sustainably.

Bydd yr Ymgynghorydd Technegol yn gweithio fel aelod o dîm Rhaglen Newid Cydweithredol WRAP Cymru i gefnogi awdurdodau lleol yng Nghymru i wella eu gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu. Bydd y swydd yn golygu gweithio gyda’r Ymgynghorydd Marchnata a Chydymffurfiaeth Deunyddiau i gefnogi awdurdodau lleol i farchnata deunyddiau a gesglir i’w hailgylchu, trwyddedu amgylcheddol, rheolaeth amgylcheddol a chydymffurfiaeth reoleiddiol mewn cyfleusterau gwastraff.

Rydym yn chwilio am berson uchel ei gymhelliant, rhywun a all ddangos profiad uniongyrchol o’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ac sy’n meddu ar yr wybodaeth dechnegol sydd ei angen i fedru rhoi cyngor ar ba fath o drwyddedau sydd eu hangen a chwblhau’r ddogfennaeth berthnasol i gyflwyno ceisiadau am drwyddedau. Mae’n rhaid i ddeiliad y swydd fedru cyfathrebu’n hyderus, yn ysgrifenedig ac wyneb yn wyneb, ac mae’n rhaid bod yn fodlon teithio’n rheolaidd o fewn Cymru. Byddai meddu ar wybodaeth ymarferol am farchnadoedd ar gyfer y deunyddiau a gesglir i’w hailgylchu o fantais.

Mae hon yn swydd lawn-amser barhaol. Gweler y disgrifiad swydd isod am fanylion pellach am gynnwys y gwaith a hanfodion y swydd.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas, waeth beth fo’u crefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais a’i hanfon mewn ebost at jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV. 

Cynhelir cyfweliadau ar 17–19 Rhagfyr

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion sy’n defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.The Technical Advisor will work as a member of WRAP Cymru’s Collaborative Change Programme team to support local authorities in Wales to improve their waste and recycling services. The role will involve working with our Materials Marketing & Compliance Advisor to support local authorities with the marketing of materials collected for recycling, environmental permitting, environmental management and regulatory compliance at waste facilities

We are looking for a highly motivated person who can show direct experience of the Environmental Permitting Regulations and has the technical knowledge to be able advise on the type of permit required and completing associated documentation to submit permit applications.  They must be a confident communicator both written and in person and willing to travel frequently within Wales. Practical knowledge of markets for materials collected for recycling would be an advantage.

This is a permanent full-time role.  Please refer to the job description below for further details about what the role entails and the job essentials.

WRAP welcomes applications from suitably qualified applicants, regardless of religion, age, gender, sexual orientation, gender reassignment, marital status, disability or race.

To apply, please complete an application form and email to jobs@wrap.org.uk, enclosing your CV. 

Interviews will be held on 17-19 December

WRAP has achieved ISO9001:2015 certification for our design, development, management and delivery of programmes and projects which provide resource sustainable solutions.