Uwch Ymgynghorydd Gweithrediadau – Rhaglen Newid Cydweithredol/ Senior Operations Advisor – Collaborative Change Programme WRAP Cymru

Closing date for applications: 
10 Dec 2018 - 09:00
Salary: 
£46-48k
Location: 
Canol dinas Caerdydd neu weithio o’r cartref yng Nghymru/ Central Cardiff or homebased in Wales
Job reference code: 
929

Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn cyrchu a defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.

WRAP is not-for-profit, working with governments, businesses and citizens to create a world in which we source and use resources sustainably.

Bydd yr Uwch Ymgynghorydd Gweithrediadau yn gweithio fel aelod o dîm Rhaglen Newid Cydweithredol WRAP Cymru i gefnogi awdurdodau lleol i wella eu gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r Rheolwr Gweithrediadau CCP i oruchwylio a chyflenwi rhaglen o brosiectau i roi cyngor a chefnogaeth i awdurdodau lleol gyflawni amcanion strategol ac amcanion gwasanaeth wrth wella ailgylchu a lleihau gwastraff. Bydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol ar faterion gweithredol ac ar weithredu gwasanaethau newydd a newidiadau gwasanaeth.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad sylweddol o reoli/goruchwylio gweithredol mewn cynllunio a chyflenwi casgliadau gwastraff, gwasanaethau ailgylchu, rheoli depo a darpariaeth HWRC. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o roi newidiadau gwasanaeth sylweddol ar waith, a gweithredu contractau neu wasanaethau newydd. Bydd y swydd yn ymofyn gwybodaeth dda o’r amrywiaeth o systemau casglu, ailgylchu a didoli sydd ar waith a’r cyd-destun polisi a deddfwriaethol perthnasol.

Bydd y swydd hon yn golygu gweithio gydag awdurdodau lleol sy’n ymgymryd â newidiadau/ gwelliannau gwasanaeth a bydd gofyn ichi dreulio amser oddi cartref.

Mae hon yn swydd lawn-amser barhaol. Gweler y disgrifiad swydd isod am fanylion pellach am gynnwys y gwaith a hanfodion y swydd.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas, waeth beth fo’u crefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais a’i hanfon mewn ebost at jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV.

Cynhelir cyfweliadau ar 17–19 Rhagfyr

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion sy’n defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.The Senior Operations Advisor will work as a member of WRAP Cymru’s Collaborative Change Programme team to support local authorities in Wales to improve their waste and recycling services.  They will work with the CCP Operations Manager to oversee and deliver a programme of projects to advise and support local authorities to achieve strategic and service objectives improving recycling and reducing waste.  They will provide specialist advice and support on operational matters and on the implementation of new services and service changes.

The successful applicant will have significant operational management/supervisor experience in planning and delivering waste collections, recycling services, depot management and HWRC provision. They will have experience of implementing significant service changes and mobilising new contracts or services. A good knowledge of the range of collection, recycling and sorting systems in operation and the relevant policy and legislative context will be required.

This position will involve working with local authorities undertaking service change/ improvement which will necessitate spending time away from home.

This is a permanent full-time role.  Please refer to the job description below for further details about what the role entails and the job essentials.

WRAP welcomes applications from suitably qualified applicants, regardless of religion, age, gender, sexual orientation, gender reassignment, marital status, disability or race.

To apply, please complete an application form and email to jobs@wrap.org.uk, enclosing your CV. 

Interviews will be held on 17-19 December

WRAP has achieved ISO9001:2015 certification for our design, development, management and delivery of programmes and projects which provide resource sustainable solutions.