Ymgynghorydd Gweithrediadau (Newid Gwasanaeth) – Rhaglen Newid Cydweithredol/ Operations Advisor (Service Change) – Collaborative Change Programme WRAP Cymru

Closing date for applications: 
10 Dec 2018 - 09:00
Salary: 
£35-40k
Location: 
Canol dinas Caerdydd neu weithio o’r cartref yng Nghymru/ Central Cardiff or homebased in Wales
Job reference code: 
928

Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn cyrchu a defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.

WRAP is not-for-profit, working with governments, businesses and citizens to create a world in which we source and use resources sustainably.

Bydd yr Ymgynghorydd Gweithrediadau (Newid Gwasanaeth) yn gweithio fel aelod o dîm Rhaglen Newid Cydweithredol WRAP Cymru i gefnogi awdurdodau lleol i wella eu gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth i awdurdodau lleol i’w helpu i wella’r gwasanaethau ailgylchu y maent yn eu cynnig ac i leihau gwastraff. Yn benodol, bydd yr Ymgynghorydd Gweithrediadau (Newid Gwasanaeth) yn darparu cefnogaeth ac arweiniad arbenigol ar faterion gweithredol ac yn gweithio gyda staff rheng flaen wrth roi gwasanaethau newydd, newidiadau gwasanaeth a gwelliannau effeithlonrwydd gweithredol ar waith.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad gweithredol sylweddol o oruchwylio timau sy’n darparu casgliadau gwastraff a gwasanaethau ailgylchu; gweithredu newidiadau gwasanaeth sylweddol/rhoi contractau newydd ar waith ar gyfer gwasanaethau casglu ac ailgylchu, a chynllunio a chyflenwi casgliadau gwastraff a gwasanaethau ailgylchu, rheoli depo a darpariaeth HWRC.

Bydd y swydd hon yn golygu gweithio gydag awdurdodau lleol sy’n ymgymryd â newidiadau/ gwelliannau gwasanaeth a bydd gofyn ichi dreulio amser oddi cartref.

Mae hon yn swydd lawn-amser barhaol. Gweler y disgrifiad swydd isod am fanylion pellach am gynnwys y gwaith a hanfodion y swydd.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas, waeth beth fo’u crefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais a’i hanfon mewn ebost at jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV.
Cynhelir cyfweliadau ar 17-19 Rhagfyr

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion sy’n defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.

 

The Operations Advisor (Service Change) will work as a member of WRAP Cymru’s Collaborative Change Programme team to support local authorities in Wales to improve their waste and recycling services.  They will provide advice and support to local authorities to help them in improving the recycling services they provide and reducing waste.  In particular, the Operations Advisor (Service Change) will provide specialist support and guidance on operational matters and work with frontline staff during the implementation of new services, service changes and operational efficiencies.

The successful applicant will have significant operational experience of supervising teams delivering waste collection and recycling services; implementing significant service changes /mobilising new contracts for collection and recycling services and in planning and delivering waste collection, recycling services, depot management and HWRC provision.

This position will involve working with local authorities undertaking service change/ improvement which will necessitate spending time away from home.

This is a permanent full-time role.  Please refer to the job description below for further details about what the role entails and the job essentials.

WRAP welcomes applications from suitably qualified applicants, regardless of religion, age, gender, sexual orientation, gender reassignment, marital status, disability or race.

To apply, please complete an application form and email to jobs@wrap.org.uk, enclosing your CV. 

Interviews will be held on 17-19 December

WRAP has achieved ISO9001:2015 certification for our design, development, management and delivery of programmes and projects which provide resource sustainable solutions.