Consumer Campaigns Project Manager/Rheolwr Prosiectau Ymgyrchoedd Cwsmeriaid

Closing date for applications: 
23 Jan 2017 - 10:00
Salary: 
c£33k
Location: 
Cardiff/Caerdydd
Job reference code: 
850b

 We have an exciting opportunity for a Consumer Campaigns Project Manager to join our team of campaign project managers.

 The successful candidate will be responsible for scoping campaigns and providing high quality advice to local authorities on the development and improvement of local communications, for delivering communication campaigns with local authority partners and for undertaking campaign projects in support of all WRAP’s consumer behaviour change programmes, including Recycle Now, Recycle for Wales, Love Food Hate Waste and Love Your Clothes.

 

Mae gennym ni gyfle cyffrous i Reolwr Prosiectau Ymgyrchoedd Cwsmeriaid i ymuno â’n tîm o reolwyr prosiectau ymgyrchoedd.

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am reoli ymgyrchoedd a rhoi cyngor o safon uchel i awdurdodau lleol ar ddatblygu a gwella cyfathrebu lleol, cyflenwi ymgyrchoedd cyfathrebu gyda phartneriaid mewn awdurdodau lleol ac ymgymryd â phrosiectau ymgyrchoedd sy’n cefnogi holl raglenni newid ymddygiad cwsmeriaid WRAP, gan gynnwys Recycle Now, Ailgylchu dros Gymru, Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff a Caru eich Dillad.

 

To be successful in this role, you will need to be able to demonstrate experience of successfully providing communications support to local authorities and of delivering local communications campaigns and behaviour change projects to consumer audiences.  Demonstrable experience of excellent project management skills, along with excellent communication, presentation and interpersonal skills are essential, along with a sound knowledge of waste, re-use and recycling issues.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl, bydd angen i chi allu arddangos profiad o gynnig cymorth cyfathrebu yn llwyddiannus i awdurdodau lleol, ac o gyflenwi ymgyrchoedd cyfathrebu lleol a phrosiectau newid ymddygiad i gynulleidfaoedd o gwsmeriaid. Mae gallu arddangos profiad o sgiliau rheoli prosiect gwych, ynghyd â sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a rhyngbersonol gwych, yn hanfodol, yn ogystal â gwybodaeth gadarn am faterion gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Experience of working with local authorities is an essential for this role and it is desirable that the successful candidate be welsh speaking.

Mae profiad o weithio gydag awdurdodau lleol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai’n ddymunol petai’r ymgeisydd llwyddiannus yn gallu siarad Cymraeg.

WRAP welcomes applications from all suitably qualified applicants, regardless of religion, age, gender, disability or race.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan bob ymgeisydd cymwys, waeth beth yw ei grefydd, oedran, rhywedd, anabledd neu hil.

A benefits package is on offer for successful candidates. 

Mae pecyn buddion ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus.

For further details and to apply, please complete an application form on-line via our website and send it to cdf-admin@wrap.org.uk

Am ragor o fanylion ac er mwyn ymgeisio, llenwch ffurflen gais ar-lein trwy ein gwefan a’i hanfon at cdf-admin@wrap.org.uk

Closing date: 23rd January 2017, 10.00

Dyddiad cau: 23 Ionawr 2017, 10:00

Interviews will be held 2nd and 3rd February 2017

Caiff cyfweliadau eu cynnal ar 2 & 3 Chwefror 2017

Contact

Wendy Cleveland

Team Co-ordinator
02920 100 100