Consumer Campaigns Project Managers x4 / Rheolwr Prosiect Ymgyrchoedd Defnyddwyr x4

Closing date for applications: 
21 Aug 2017 - 10:00
Salary: 
£34,000
Location: 
Banbury x3 posts and Cardiff x1 post / Banbury x3 posts and Cardiff x1 post / Banbury x3 a Chaerdydd x1
Job reference code: 
898

In the UK, almost 20% of all the food we buy is thrown away. Just think of all the time, effort and resources used to produce this food that just goes to waste.

As the leading organisation working on food waste prevention in the UK, WRAP is working with Government and key industry stakeholders to reduce the amount of food that UK citizens throw away.

Working as part of the newly established Consumer Food Waste Prevention team, the Consumer Campaign Project Managers will be instrumental in delivering our ambitious new behaviour change plan to reduce household food waste in the UK by 20% by 2025.

______________________

Yn y DU, mae bron i 20% o’r bwyd a brynwn yn cael ei daflu. Meddyliwch am yr holl amser, ymdrech ac adnoddau a ddefnyddiwyd i gynhyrchu bwyd a hwnnw’n cael ei wastraffu.

Mae WRAP, y prif fudiad sy’n gweithio ar atal gwastraff bwyd yn y DU, yn gweithio gyda’r Llywodraeth a rhanddeiliaid allweddol yn y diwydiant i leihau’r bwyd a gaiff ei wastraffu gan ddinasyddion y DU.

The successful candidates will be responsible for delivering campaign projects and activities to develop innovative behaviour change interventions that will change the way the public think, feel and act with regards to food. You will also spend time developing and supporting relationships with businesses, community groups, charities and local authorities to catalyse activity, reaching millions of people across the UK.

To be successful in this role, you will need to be able to demonstrate experience of successfully delivering behaviour change projects in the public domain. Ideally you will have experience working on national projects that have reached millions of people and resulted in a positive behaviour change. Demonstrable experience of project management skills, communications and/or marketing and excellent presentation, communication and interpersonal skills are key to this role.

These are permanent, full-time roles.  Please refer to the job description below for further details about what the role entails and the job essentials.

WRAP welcomes applications from suitably qualified applicants, regardless of religion, age, gender, disability or race.
To apply, please complete an application form and email to jobs@wrap.org.uk, enclosing your CV. 

Interviews will be held on 29th/31st August and 1st September.

WRAP has achieved ISO9001:2015 certification for our design, development, management and delivery of programmes and projects which provide resource sustainable solutions.


______________________


Yn gweithio fel rhan o’r tîm Atal Gwastraff Bwyd Ymysg Defnyddwyr newydd, bydd y Rheolwyr Prosiect Ymgyrchoedd Defnyddwyr yn chwarae rhan allweddol mewn cyflawni ein cynllun newid ymddygiad newydd uchelgeisiol i leihau gwastraff bwyd o’r cartref yn y DU gan 20% erbyn 2025.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am gyflawni prosiectau a gweithgareddau ein hymgyrchoedd er mwyn datblygu ymyriadau newid ymddygiad arloesol a fydd yn newid y ffordd y mae'r cyhoedd yn meddwl, yn teimlo ac yn gweithredu mewn perthynas â bwyd. Byddwch hefyd yn treulio amser yn datblygu a chefnogi perthynas gyda busnesau, grwpiau cymunedol, elusennau ac awdurdodau lleol i gataleiddio gweithgaredd, gan gyrraedd miliynau o bobl ar draws y DU.

I lwyddo yn y swydd hon bydd angen i chi allu dangos profiad o gyflawni prosiectau newid ymddygiad llwyddiannus yn y parth cyhoeddus. Yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o weithio ar brosiectau cenedlaethol sydd wedi cyrraedd miliynau o bobl ac a arweiniodd at newid ymddygiad cadarnhaol. Mae profiad amlwg o sgiliau rheoli prosiect, cyfathrebu a/neu farchnata; a sgiliau cyflwyno, cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog yn allweddol i'r swydd hon.

Mae hon yn swydd barhaol, llawn amser. Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd isod am fanylion pellach am yr hyn y mae’r swydd yn ei olygu a hanfodion y swydd.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â chymwysterau addas, waeth beth eu crefydd, oed, rhyw, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais a’i anfon mewn ebost at jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV. 

Cynhelir cyfweliadau ar 29ain/31ain Awst a 1af Medi.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10yb Dydd Llun 21ain Awst

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a chyflawni rhaglenni a phrosiectau sydd yn darparu atebion adnodd-gynaliadwy.

Contact

Support

Team Coordinators